MARC BALLUS
Arquitecte

Edifici plurifamiliar entre mitgeres
Carrer Major, Manresa


Redacció dels projectes bàsic i executiu, i direcció d'obra per a la construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres a Manresa. Consta de planta baixa, destinada a aparcament, i tres plantes pis, amb tres habitatges de dues habitacions per planta.