MARC BALLUS
Arquitecte

Modificació puntual del planejament vigent i avaluació ambiental simplificada

Aguilar de Segarra


L’objecte de la modificació és el de redistribuir el sostre edificable en dues parcel·les qualificades com a habitatge unifamiliar aïllat, i proposar una parcel·lació diferent. 
L’actuació també inclou l’avaluació ambiental associada.